• Türkçe
 • English

ITTES 2019 - Çalıştay & PanellerBilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi

Saniyede atılan tweet sayısı ve yapılan Google araması her geçen gün katlanarak artmakta, günlük hayatta kullandığımız tüm cihazlarda (buzdolabından otobüslere kadar) Internet kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu gelişmelere dayalı olarak günümüzde öğrencilerin de bu süreçte kazanması gereken yeni dijital yeterlikler ortaya çıkmaktadır. Bu yeterlikler arasında yerini alan bilgi işlemsel düşünme becerisinin, küçük yaştan itibaren tüm bireylere kazandırılması önemli görülmektedir.
 
Bilgi işlemsel düşünme becerisini işe koşan öğrenci, bir problemi analiz edebilmek için veri toplar ve problemi alt basamaklarına ayırır. Bir problemi çözmektense, ilişkileri inceleyerek buna benzer diğer problemlerin nasıl çözülebileceğini araştırır ve çözüm sürecinde teknolojik araçlardan ve gelişmelerden yararlanır. Öğrencilere bu ve benzeri dijital yeterlikleri kazandırmak isteyen öğretmenlerin daha önce kullandıkları geleneksel yaklaşımlardan farklı yaklaşımları uygulamaları beklenmektedir. Bu süreçte bir çözüm olarak ele alınan disiplinlerarası öğretim yaklaşımı, ortak bir sonucun elde edilmesine katkıda bulunan ve birlikte yeni bilgilerin ortaya çıkmasını ve ilerlemesini sağlayan çeşitli disiplinler arasında bir işbirliğine dayalı olarak gerçekleşen öğretim tasarımı bağlamında ele alınabilir.
 
Amacı: Bilgi işlemsel düşünme becerisini kazandırmaya yönelik disiplinlerarası öğretim yaklaşımı bağlamında çeşitli etkinlik ve uygulamaların paylaşılması.
 
Hedef kitlesi: Temel düzeyde bilişim teknolojilerini ve dijital uygulamaları kullanma becerisine sahip her branştan öğretmen ve öğretmen adayını kapsamaktadır.

Süresi: 3 saat 

İçeriği:
 

 1. Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir?
 2. Kodlama, Bilgi İşlemsel Düşünme midir? 
 3. Neden herkes Bilişim Eğitimi almalıdır? 
 4. Bilgi İşlemsel Düşünme Bağlamında Öğretmen ve Öğrenci Yeterlikleri
 5. Pedagojik Yaklaşımlar 
 6. Disiplinlerarası Yaklaşım  
 7. Proje Tabanlı Yaklaşım ve Web Macerası
 8. Bilişim Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Çalıştay Başkanları

Prof.Dr. Yasemin Gülbahar Güven

Doç.Dr. Filiz Kalelioğlu

Mülteci ve Sığınmacılara Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Veren Eğiticilerin Eğitimi: (Kapsayıcı Eğitimle Bir Arada Yaşamı İnşa Etmek)

Türkiye 1990’lı yıllardan itibaren göç eden kişiler için transit ülke konumundan hedef ülke konumuna gelmiştir. Başta Afgan uyruklu kişiler olmak üzere diğer ülke vatandaşları rotasını Türkiye’ye çevirmiş; 2011 yılında Suriye’de ortaya çıkan iç savaş ve çatışma ortamı akabinde milyonlarca Suriyeli ’de Türkiye’ye yerleşmiştir. Ülkemize doğru yaşanan bu göç hareketi, ciddi bir uyum problemini de beraberinde getirmektedir. Türkiye, düzensiz yollarla ülkemize giriş yapan uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi Afganistan uyruklu kişiler ile Geçici Koruma kapsamındaki Suriye uyruklu kişilerin toplumla olan uyumlarını kolaylaştırmak için bir dizi uyum faaliyetleri sunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Türkçe dil öğretimidir. Örgün eğitim çağındaki çocuk ve gençler seviyeleri belirlendikten sonra bulundukları yerleşim yerindeki okullara yerleştirilirken okul çağı dışında olan yetişkinler için de başta Halk Eğitim Merkezlerinde olmak üzere Türkçe dil öğretimi imkânı sunulmaktadır.

Çeşitli yaş ve statüdeki mülteci ve sığınmacılar için hazırlanacak her türlü ders içeriğinin hedef kitleye uygun bir şekilde oluşturulması önemlidir. Bu doğrultuda Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanacak materyallerin niteliği, ders içerisinde etkin bir şekilde kullanılması, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin öğrenim sürecini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir.
 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mülteci ve sığınmacılara yönelik dil politikalarının yapısı ve özellikleri nelerdir? Anadilleri yapı ve köken bakımından farklı olan, bazıları okuryazar olmayan, bazıları hiç okula gitmemiş bireylerden oluşan mülteci ve sığınmacılara yönelik Türkçe dil öğretimi veren öğretmenler ne tür sorunlarla karşılaşmaktadırlar? Bu kesime yönelik nasıl bir dil öğretim yöntemi kullanılmaktadır? Milli Eğitim okullarında ve Halk eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenlere bu konuda ne tür eğitim verilmeli ve varsa eksiklikleri nasıl giderilmedir?

Amacı: Bu etkinliğin amacı sınıfında mülteci ya da sığınmacı statüsünde öğrenci bulunan öğretmenlere yönelik, bu çocukların Türk eğitim sistemine ve dolayısıyla Türk toplumuna uyumunu sağlamada kullanılacak yöntemler ve Türkçe dil öğretimi ve kültürlerarası farklılıklar hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerine katkı sunmaktır.
 
Hedef Kitlesi: Her branş düzeyinde, sınıfında özellikle mülteci ya da sığınmacı statüsündeki öğrencileri bulunan öğretmenler.
Eğitim süresi: 4 saat (1 gün)
İçerik:
 • Kültürel uyum ve dil, dil öğretimi
 • Göç, Mülteci ve Sığınmacı kavramları
  • Türkiye’de Mülteci ve Sığınmacılara Ait Sayısal Veriler ve Hukuki Durumları
  • Kültürel Farklılıklar Konusunda Farkındalık Oluşturma
  • Dünya ve Türkiye’den Mülteci ve Sığınmacılara yönelik dil öğretimi uygulamalarından örnekler
  • Türkçe Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Türkçe Öğretim sürecini farklılaştırma-görsel materyallerle zenginleştirilme
 • Yaratıcı Dramanın yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkin kullanımı ve uygulaması
Malzemeler: Projeksiyon, 4 adet masa, 4 adet ayaklı yazı panosu, 50*70 kalın beyaz kâğıt
Moderatör: Prof. Dr. Mevhibe Coşar (KTÜ)
Katılımcılar: Doç. Dr. Mine Gözübüyük Tamer (KTÜ)
         Okt.: Gökçe TÜRKMEN (KTÜ)
                    Öğrt.: Betül PARLAK (Trabzon)
   

 

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm

Yeni teknolojilerin kurumsal işleyişi desteklemesinden ziyade işleyişlere yön verdiği hatta yeni modeller doğurduğu uygulamalar, endüstri 4.0 veya toplum 5.0 gibi isimlerle bir devrim-dönüşüm olarak nitelendirilmiştir. Kurumlar müşteri beklentilerini anlamak ve yönlendirmek, daha etkili işleyiş ve iş modelleri geliştirmek ve nihayetinde rekabet avantajı sağlamak amacıyla bu dönüşüme ayak uydurmaktadırlar. Artık bütün kurumların faaliyetlerini yürütme biçimi itibariyle bir BT şirketine dönüşmeleri anlamına gelen bu dönüşüm kapsamında devletler de politika geliştirmektedir. Türkiye bu dönüşüm anlayışını Milli Teknoloji Hamlesi ismiyle ifade etmiş teknolojinin hem üretimi hem de etkili kullanımında yeni bir dönemi başlatmıştır. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Dijital Dönüşüm Ofisi bu kapsamda faaliyetler yürütmektedir.

Yükseköğretim açısından Dijital Dönüşüm, YÖK tarafından pilot üniversitelerde başlatılan dijital okuryazarlık ve dijital eğitmenlik isimli uzaktan eğitim dersleriyle kendini göstermiştir. Bu vesileyle yapılan paylaşımlarda dijital dönüşüm için ayrıca Dijital Öğrenme Ortamları, Dijital Araştırma Ortamları, Karar Destek Sistemleri ve Dijital Veri şeklinde alt boyutlar sunulmuştur. Üniversiteler de Dijital dönüşüm kapsamında bir takım girişimlerde bulunmaktadır. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizdeki mevcut uygulamalarda ve ayrıca alanyazında yükseköğretimde dijital dönüşümle ilgili anlayış farklılıklarının bulunduğu görülmektedir.

Dijital dönüşümün süreç, teknoloji ve birey şeklinde üç sacayağı bulunur. Süreç, etkili eğitim ve araştırma süreçlerinin tasarlanması şeklinde anlaşılabilir. Bu yönüyle Dijital dönüşümün öğretim teknolojilerinin öneminin bir kez daha anlaşılması açısından da önemli bir fırsat olduğu söylenebilir. Teknoloji, dijital dönüşümün kendisi değildir ancak dijital dönüşüm teknolojiyle yapılır. Bu konuda Nesnelerin interneti, Derin öğrenme, büyük veri şeklindeki teknolojilere sıkça referans verilir. Birey açısından bakıldığında ise dijital dönüşümde yeni iş süreçlerinin yanısıra zihinsel dönüşümün vurgulandığı görülür. Bu bağlamda açık bilim, veri yönetimi ve analitik gibi uygulamalarının sistem değişimi yaklaşımıyla ele alınması ve öğretim elemanı, öğrenci ve diğer paydaşların teknoloji kabul sürecinin uygun şekilde yönetilmesi gerektiği söylenebilir.

Üniversitelerimizde henüz başlangıç aşamasında olan bu faaliyetlerin daha etkili olması için rehberlik yapmak amacıyla düzenlenen bu panelde yükseköğretimde dijital dönüşüm ele alınacaktır. Panelde ayrıca öğrenme, araştırma, öğrenci desteği ve hizmetler gibi alanlarda dijital dönüşüm uygulama örnek ve önerileri tartışılacaktır.

 

Online Beceri Değerlendirme Projesi

Amacı: “The development of an adaptive, web-based assessment tool for evaluating the literacy, numeracy and digital skills levels of low skilled/low qualified adults in Turkey” başlıklı projenin tanıtılması, proje kapsamında oluşturulan soru türlerinin paylaşılması ve katılımcıların görüşleri doğrultusunda okuryazarlık, sayısal ve dijital beceri düzeylerinin belirlenmesine yönelik oluşturulabilecek farklı sorulara ve soru tiplerine yönelik fikirlerinin alınması amaçlanmaktadır.
Hedef Kitlesi: Okuryazarlık, sayısal ve dijital beceriler, yetişkin eğitimi ve ölçme değerlendirme alanlarında çalışan tüm akademisyenler, öğretmenler ve öğretmen adaylarını kapsamaktadır.
Süresi: 3 saat
İçeriği:

 

 • Projenin tanıtılması
  • DOKA Genel Sekreteri Onur ADIYAMAN’nın konuşması
  • Proje ekibinin sunumu
 • Okuryazarlık becerileri oturumu
  • Okuryazarlık becerileri ve AYT standartları
  • Hazırlanmış sorular
  • Katılımcı görüşlerinin alınması
 • Sayısal beceriler oturumu
  • Sayısal beceriler ve AYT standartları
  • Hazırlanmış sorular
  • Katılımcı görüşlerinin alınması
 • Dijital beceriler oturumu
  • Dijital beceriler ve AYT standartları
  • Hazırlanmış sorular
  • Katılımcı görüşlerinin alınması

 

İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı

Düşünme becerileri tüm dersler için en gerekli beceriler arasındadır. Özellikle problemlerin teknoloji desteği ile çözülmesinin önem kazandığı günümüzde, ilköğretimin ilk yıllarında öğrencilerin diğer derslere ve ilerleyen yıllara temel oluşturacak biçimde “bilgi işlemsel düşünme” becerisi kazanması önemlidir. Bu yaşlarda bu becerinin, oyun ve drama yaklaşımı ile bilgisayarsız etkinlikler aracılığı ile kazandırılması daha uygundur. Bu kapsamda ilköğretimin 1-4. sınıfları için uygulamaya yönelik bir çalışma yürütülmüş, öğrenci ve öğretmenlere yönelik “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” ders kitapları hazırlanmıştır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Google arasında imzalanan protokol ile İlköğretim 1-4. Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri için hazırlanan bu ders kitapları ile sınıf öğretmenlerinin bilişim alanında hem kendi kapasitelerini geliştirmeleri hem de öğrencilere belli bir sistem içinde 21. yüzyıl teknoloji yeterliklerini kazandırılması hedeflenmiştir. Toplam 4 seviyeden oluşan bu öğretim programı için 4 öğrenci etkinlik kitabı ile 4 öğretmen rehber kitabı hazırlanmıştır.
 
Amacı:  Bu çalıştayın amacı, öğrencilerin “bilgi işlemsel düşünür olması” için gereken temel becerileri vermeyi amaçlayan içeriklerin sınıf öğretmenlerine tanıtılması ve uygulamaya dönüştürülmesi için gerekli yeterliklerin kazandırılmasıdır.
Hedef kitlesi: Temel düzeyde bilişim teknolojilerini ve dijital uygulamaları kullanma becerisine sahip her branştan öğretmen ve öğretmen adayını kapsamaktadır.
Süresi: 3 saat
İçeriği:
 1. İlkokul 1-4. Sınıflar için “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” Dersi Çerçeve Öğretim Programı Tanıtımı
 2. Kitap Tanıtım Videosunun Gösterimi
 3. Program ve Etkinlik Detayları
 4. Genel Değerlendirme
 

 

Çalıştay Başkanları

Prof.Dr. Yasemin Gülbahar Güven

Doç.Dr. Filiz Kalelioğlu

Sınıf Öğretmenleri için Bilgisayarsız Algoritmik Düşünme Çalıştayı

Algoritmik düşünme bir problem çözme sürecidir ve problem çözme sürecinin öğrenilebilmesi için bu sürecin öğrenciler tarafından uygulamalarla deneyimlenerek öğrenilmesi gerekmektedir. Bu sebeple öğretmenlerin öğrencilerinin seviyesine uygun algoritmik düşünmeyi geliştirecek etkinlikler tasarlamaları önem kazanmaktadır. Bu çalıştay ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde verilen Sınıf Öğretmenleri için Bilgisayarsız Algoritmik Düşünme eğitimlerine katılan öğretmenlerinden oluşturulan bir grubun, Algoritmik düşünme uygulamalarında kullanılmak üzere eğitimlerde verilen etkinliklere alternatif etkinlikler tasarlaması hedeflenmiştir. Çalıştayın amacı daha önce Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Algoritmik Düşünme Kursuna katılmış olan sınıf öğretmenlerinin alternatif sınıf içi algoritmik düşünme etkinliklerini bağımsız olarak geliştirmelerini sağlayacak yöntem ve tekniklerin tartışılmasıdır.
Çalıştay programı aşağıda sunulmuştur.
 1. Algoritma ve algoritmik düşünme kavramlarının özetlenmesi
 2. Algoritmik düşünme etkinlikleri örnekleri
 3. Bilgisayarsız algoritma etkinlikleri geliştirme kılavuzu ile etkinlik geliştirilmesi
 4. Etkinliklerin sunulması ve revize edilmesi
 
Doç. Dr. Hasan Çakır
Öğr. Gör. Dr. Ebru Solmaz
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk İslim
Dr. Burcu Berikan

Sınıf Öğretmenleri için Bilgisayarsız Algoritmik Düşünme Atölyesi

Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojileri araçlarının günlük veya mesleki işlerde ihtiyaçları gidermek için verimliliği arttırmadaki payı oldukça yüksektir. Bu araçları geliştirmek algoritma ve programlama bilgisi gerektirmektedir. Algoritma geliştirme aslında bir problem çözme sürecidir. Problemleri daha hızlı ve verimli çözmek için gerekli yöntemleri bulmak için çaba sarfetmektir. Problemin tanımlanması, bileşenlerine ayrılması, çözüm geliştirilmesi, çözümün denenmesi ve çözümde iyileştirilmeler yapılması, verilen probleme çözüm geliştirme ve bu çözümün başkaları tarafından da uygulanabilmesi için adımların herkes tarafından anlaşılır olarak geliştirilmesi gerekir. Bu da algoritmik düşünmenin uygulanması ile mümkündür. Öğrencilere problem çözme süreçlerini sistematik olarak kazandırmanın bir yolu da algoritmik düşünme becerisini uygulama yaparak geliştirmektir. Bu atölyenin amacı sınıf öğretmenlerine arama ve sıralama gibi temel programlama problemlerini çözen algoritmaları sınıf içi etkinlikler ile bilgisayar kullanmadan nasıl öğretecekleri konusunda tanıtıcı uygulamalar yaptırmak ve alternatif sınıf içi etkinlikler geliştirmelerini sağlayan yöntemleri tartışmaktır.
Atölye programı aşağıda sunulmuştur.
 1. Algoritma ve Algoritmik düşünme kavramlarının tanıtılması
 2. Örnek Algoritmik Düşünme Etkinlilerinin yaptırılması
  1. Nesneleri özelliklerine göre etiketlendirme örneği
  2. Nesneleri organize etme örneği
  3. Sıralı veride arama örneği
  4. Veri sıralama algoritmaları örneği
 
Doç. Dr. Hasan Çakır
Öğr. Gör. Dr. Ebru Solmaz
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk İslim
Dr. Burcu Berikan